Hop til hovedindholdet

Dansk Arbejder Idrætsforbund logo

DAI Kongres 2021 på Dalum Landbrugsskole - Tilmelding


Dato og tid

Lørdag d. 13. november 2021 kl. 10:00

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 24. oktober 2021 kl. 23:55

Sted

Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense

DAI Kongres 2021 på Dalum Landbrugsskole - Tilmelding


Arrangementsbeskrivelse

Dansk Arbejder Idrætsforbund indkalder hermed til sin 43. kongres, der afholdes
Lørdag, den 13. november 2021
På Dalum Landbrugsskole i Odense

Kongressen skulle være afholdt 14. november 2020, men blev udskudt et år p.g.a. den
usikre situation omkring Covid-19.

Kongressen er DAI’s højeste myndighed og afholdes hvert 3. år.

DAGSORDEN / PROGRAM:

Ankomst og indskrivning fra kl. 10.00
Kongressen åbnes kl. 11.00
Beretninger
Regnskaber og budgetter
Indkomne forslag
Vedtagelse af arbejdsprogram
Valg af forbundsledelse, kritiske revisorer og appeludvalg
Eventuelt

I kongressen har følgende ret til at deltage med taleret:

 1. a) 2 repræsentanter for bestyrelsen i hver medlemsforening. Repræsentanterne skal være medlem af den forening, de repræsenterer.
 2. b) 6 repræsentanter for hver regionsledelse.
 3. c) Personer valgt af kongressen.
 4. d) Ekstraordinære medlemmer og revisorer.
 5. e) Medlemmer af udvalg nedsat af forbundsledelsen.

Stemmeret har samme undtagen ekstraordinære medlemmer og revisorer, appeludvalgsmedlemmer samt medlemmer af udvalg nedsat af forbundsledelsen. Hver forening har højst 2 stemmer, dog skal foreningen have betalt forfaldet kontingent og må ikke have forfaldet gæld til hverken forbund eller region. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

KONGRESSENS LOVGRUNDLAG:

Der henvises til DAI’s vedtægter § 8 (se de sidste sider).

 

KONTINGENTFORHOLD OG MEDLEMSREGISTRERING:

Foreninger skal have betalt forfaldet kontingent og må ikke have forfaldet gæld til hverken forbund eller region, og skal have ladet sig registrere hos Danmarks Idrætsforbund som medlem af DAI i medlemsregistreringen opgjort i 2020. Sidste betingelse gælder ikke ekstraordinære medlemsforeninger samt foreninger, der er optaget efter 1. januar 2021.

TILMELDING:

Tilmelding til kongressen sker her på siden, senest 16. oktober 2021.

FORSLAG:

Forslag, der ønskes behandlet på kongressen; herunder forslag til kandidater til forbundsledelsen skal være forbundskontoret i hænde senest 25. september 2021.
Sendes på e-mail til: dai@dai-sport.dk

Modtagne forslag vil blive meddelt regioner og foreninger senest 5 uger før kongressen tillige med budget for 2021, skitsebudgetter for 2022 og 2023 samt forslag til arbejdsprogram for kommende kongresperiode. Kongresmaterialet og praktiske oplysninger vil blive sendt til deltagerne ca. 14 dage inden kongressen.

GRATIS DELTAGELSE I KONGRESSEN:

Deltagelse i selve kongressen er gratis. Der bydes på morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe samt madpakke til hjemrejsen.

TRANSPORTUDGIFTER:

Udgift til transport dækkes med 50 % af taksten for billigste offentlige transportmiddel.

 

Med venlig hilsen

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND

 

Peer Huniche                              Palle Thomsen
forbundsformand                      forbundssekretær

 

 

 

Fra DAI’s vedtægter:

 • 8 Kongres, kongresforslag, delegerede,
  valg og ekstraordinær kongres.

 

Kongressen er forbundets højeste myndighed.
Den afholdes hvert 3. år (basisår 1990) i november måned med følgende dagsorden:

 1. Beretninger
  2. Regnskab og budget
  3. Indkomne forslag
  4. Vedtagelse af arbejdsprogram
  5. Valg
  6. Eventuelt

Forbundsledelsen indkalder til kongres med mindst 3 måneders varsel.

Alle forslag, der ønskes behandlet, skal være vedtaget af en forening, et regionsbestyrelsesmøde, et regionsrepræsentantskabsmøde, et regionsidrætsmøde, idrætsforummet, samarbejdsudvalget eller af forbundsledelsen og skal være forbundskontoret skriftligt i hænde senest 7 uger før kongressens afholdelse. Forslag til kandidater til valg til forbundsledelsen skal være forbundskontoret skriftligt i hænde senest 7 uger før kongressens afholdelse og skal tilsvarende være vedtaget af et af de førnævnte organer, der kan stille forslag til kongressen.

Forslagene skal være udsendt til regioner og foreninger senest 5 uger før kongressen tillige med budget for kommende år, skitsebudget for efterfølgende år samt forslag til arbejdsprogram for kommende kongresperiode.

I kongressen har følgende ret til at deltage med taleret:

 1. 2 repræsentanter for bestyrelsen i hver medlemsforening. Repræsentanterne skal være medlem af den forening, de repræsenterer
 2. 6 repræsentanter for hver regionsledelse
 3. Personer valgt af kongressen
 4. Ekstraordinære medlemmer og kritiske revisorer
 5. Medlemmer af udvalg nedsat af forbundsledelsen


Stemmeret har samme undtagen ekstraordinære medlemmer og revisorer, appeludvalgsmedlemmer samt medlemmer af udvalg nedsat af forbundsledelsen. Hver forening har højst 2 stemmer, dog skal foreningen have betalt forfaldet kontingent og må ikke have forfalden gæld til hverken forbund eller region. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Enhver, der ønsker at deltage i kongressen, skal senest 4 uger før dens afholdelse tilmelde sig til forbundet med opgivelse af navn, adresse samt, hvem vedkommende repræsenterer.

Kongressen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal (jfr. dog §10). I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

 

 

På kongressen vælges:

 1. Forbundsformand
 2. 6 medlemmer af forbundsledelsen
 3. 2 kritiske revisorer
 4. 1 kritisk revisor suppleant
 5. 3 medlemmer af appeludvalg
 6. 1 suppleant til appeludvalget

 

Valgbare er alle medlemmer under DAI.
Forbundets funktionærer er dog ikke valgbare til forbundsledelsen.

Valget af forbundsledelsen sker efter følgende procedure:

Først vælges forbundsformanden, dernæst de øvrige 6 medlemmer af forbundsledelsen.
Der skal stemmes på det antal kandidater, som svarer til de ledige pladser på det pågældende tidspunkt, ellers er stemmesedlen ugyldig. Kandidaterne opnår valg efter antal modtagne, gyldige stemmer og skal have opnået majoritet (50%+1) af de afgivne, gyldige stemmer. Dette gælder tillige for en eventuel anden valgrunde, mens kandidaterne i en eventuel tredje valgrunde opnår valg i forhold til vakante pladser ifølge placering efter stemmetal.

Forbundsledelsen konstituerer sig selv og udfærdiger forretningsorden på første møde afholdt efter kongressen. Konstituering og forretningsorden offentliggøres på DAI’s hjemmeside.

Senest 3 måneder efter kongressen udsendes til samtlige delegerede et beslutningsreferat.  Alle vedtagelser på kongressen såsom resolutioner, ændringer til vedtægter m.m. offentliggøres samtidigt på DAI’s hjemmeside.

DAI indsender liste over de på kongressen valgte til Danmarks Idrætsforbund.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Samlet antal tilmeldte: 57

Kontaktinformation til arrangør

Dansk Arbejder Idrætsforbund
Tlf: +45 23281517
jimmy@dai-sport.dk

Kontaktinformation til arrangør

Dansk Arbejder Idrætsforbund
Tlf: +45 23281517
jimmy@dai-sport.dk